A weboldal használatához cookie-k töltődnek le

Weboldalunk cookie-kat használ. Ha ezen az oldalon jár, az azt jelenti, hogy fogadta a cookie-kat, és az élmény részesévé kíván válni. Reméljük, nincs ellenvetése. További információt itt talál.

Általános Szerződési Feltételek

Hotelkupon.hu

A Hotelkupon.hu felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Szállás és Utazás Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Hotelkupon.hu oldalon (https://www.hotelkupon.hu/) (továbbiakban: Hotelkupon) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.hotelkupon.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.hotelkupon.hu/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Szállás és Utazás Kft.
A szolgáltató székhelye: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hotelkupon.hu
Cégjegyzékszáma: 05-09-031669
Adószáma: 26695015-2-05
A tárhely szolgáltató adatai:
ZeroTime Services Kft.
2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.
Adószám: 13-09-147733
Cégjegyzékszám: 23386031-2-13
E-mail: info@zerotimeservices.com

Definíciók

Felhasználó: az a természetes személy, aki Kupont vásárol a Szolgáltatótól, és aki ennek megfelelően jogosulttá válik a Hotelben a kupon felhasználására egy előre egyeztetett időpontban.
Szolgáltató: Szállás és Utazás Kft.; mint elektronikus kereskedelmi szolgáltató, amely térítés ellenében a rendelkezésére bocsátott szállodai szolgáltatásokat terjeszti kupon formájában.
Kupon: a Hotel által kiállított dokumentum, melyet a Szolgáltatón keresztül kerül értékesítésre, és ami a birtokosát feljogosítja, hogy szállodai szolgáltatásokat akciós áron

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 2. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
 3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 4. A jelen ÁSZF 2014. március 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 6. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.
 7. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 8. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 9. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 10. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 11. Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 12. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek (pl. Hotelek) által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Hotelek által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.
 13. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 14. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával (Kupon-felhasználásból eredő viták), továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 15. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 16. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
 17. A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók, illetve a Felhasználók és a Hotelek közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 18. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A kuponvásárlás menete

 1. Felhasználó az Ajánlatokat a Hotelkupon.hu főoldalán tekintheti meg. A kuponok vásárlásához Felhasználónak regisztrálnia kell a weboldalon személyes adatainak megadásával.
 2. A kupon vásárlásához Felhasználó a vásárlás gombra kattint, majd kiválasztja a kért kuponok darabszámát és a fizetési módot.
 3. A megrendelés befejeztével a Felhasználó kap egy automatikusan generált e-mailt a megadott címére, amiben megtalálható a Megrendelés részletei, Tennivalók Személyes adatok és a Szálláshely adatai.
 4. Felhasználó a Kupon értékének az egyes ajánlatoknál meghatározott részét (előleget), azonnal kifizeti Szolgáltatónak, míg a teljes ár fennmaradó részét akkor fizeti ki, amikor a Kupont átnyújtja a Hotelnek, a Hotellel egyeztetett időpontban. Szolgáltató minden esetben pontosan feltünteti külön a Szolgáltatónak, és külön a Hotelnek fizetendő árat.
 5. Az előleg kifizetése után a Felhasználó ismételten kap egy e-mailt, amiben megtalálható az érvényes Voucher, illetve az előleg kifizetéséről szóló elektronikus számla.
 6. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól a számlázz.hu-n keresztül. Szolgáltató a számlát elektronikus úton, e-mailen küldi meg.
 7. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.
 8. A Felhasználó kérheti papír alapú számla kiállítását is, mely kiküldési költségeit Szolgáltató magára vállalja. Papír alapú számla igénylésekor Felhasználónak a számla kiállításához és kiküldéséhez szükséges információkat Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
 9. Felhasználó köteles átadni a kinyomtatott eredeti Kupont a Hotelnek beváltáskor.

A Kuponnal kapcsolatos tudnivalók

 1. A Kupon mindaddig átruházható, amíg a Hotel megerősíti a Kupont benyújtó személyét.
 2. A Kupont annak érvényességi ideje során bármikor be lehet váltani, azzal a kitétellel, hogy előzőleg már megkapta a Felhasználó a Hotel írásbeli foglalás visszaigazolását. 
 3. A Kupon lejárati idővel rendelkezik, mely a kuponon feltüntetésre került. Ezen időpont után nem használható fel a Kupon.
 4. A Kupont a Kibocsátónak le kell adni érkezéskor.
 5. Nem a Szolgáltató a Kupon kibocsátója; ennek megfelelően a Felhasználóval, vagy az átruházás által az új használójával szemben nem köteles annak garantálására, hogy az Kuponon feltüntetet Hotel kötelezettséget vállal a Kupon mindenkori birtokosával szemben, hogy fizetés ellenében teljesíti a Szolgáltatásokat.  
 6. A Szolgáltató felelőssége csak a Hotellel való szerződéses jogviszonyra terjed ki. Hotel kizárólagos és teljes mértékben felelősséget vállal a Kupon kapcsán felmerülő kötelezettségek teljesítéséért.
 7. Felhasználó a Kuponnal kapcsolatos panaszait a Hotellel kell, hogy rendezze.
 8. A feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori áfa összegét, azaz fizetendő összegek.
 9. A megrendelés akkor válik véglegessé, ha Szolgáltató visszaigazolja a vásárlást.
 10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 11. Az utalványok két (2) személyre érvényesek a megadott számú éjszakával, reggelivel, valamint a jelölt szolgáltatásokkal, amíg az másképp nincs jelezve a Kuponon.
 12. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő felhasználást eszközöl, a Kupon érvénytelenné válik, és kártérítésre Felhasználó nem tarthat igényt.
 13. A Kupon birtokosa köteles gondoskodni arról, hogy megakadályozza az Kupon jogosulatlan terjesztését. Az Kupon birtokosa teljes felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.
 14. A Felhasználó számára minden visszatérítést kizárólag a Hotel terheli és neki kell végrehajtania. A Szolgáltatónak nem kötelessége a Kupon árát visszatéríteni a Felhasználónak.
 15. Szolgáltató nem garantálja a megjelent ajánlatok adatainak és anyagának pontosságát, időszerűségét, minőségét, teljességét és megfelelősségét semmilyen egyedi esetben sem. Az ilyen jellegű információk és anyagok pontatlanok lehetnek és hibákat tartalmazhatnak – ezekért, vagy az ezekből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szerzői Jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a https://www.hotelkupon.hu/ weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Miután a https://www.hotelkupon.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.hotelkupon.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A https://www.hotelkupon.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 5. Tilos továbbá a https://www.hotelkupon.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.hotelkupon.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 6. A Hotelkupon név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Elállás joga

 1. A 17/1999. kormányrendelet 1. § (4) bekezdés b. pontja értelmében nem gyakorolható az elállási jog az olyan szállást nyújtó (…) szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.
 2. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.
 3. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
EU-s országba való értékesítés esetén, és 2014. június 13-tól Magyarországon is:
 1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 6. Szintén nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót szállásnyújtásra irányuló szerződés szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
 15. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Adatvédelem

A Hotelkupon adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://www.hotelkupon.hu/adatvedelem

Panasz- és reklamációkezelés

Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Elérhetőségünk:
Szállás és Utazás Kft.
3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
info@hotelkupon.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt cégünk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Szállítás

Szolgáltató nem szállítja ki a megrendelt terméket. Felhasználó a „Kuponjaim” kategóriában szereplő profilban tudja megtekinteni az érvényes Kuponjait, amelyek készen állnak a kinyomtatásra, és a Hotelben történő beváltásra, valamint megjelennek a már beváltott Kuponok is a profiljában. Azaz a termék a kinyomtatással válik Felhasználó részére „kézbesítettnek”.

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és a Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2014. március 25.